Neslavte sami

Kampaň Neslavte sami! si u příležitosti 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv předsevzala prosazovat myšlenku, že v úsilí za dodržování lidských práv je lepší nebýt sám.

Letos, 10. prosince, uplyne již šedesát let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a svobod. S odstupem můžeme oprávněně řadit tento dokument (ale i fakt, že a jak byl přijat) mezi nejdůležitější momenty lidské snahy o spravedlnost a mír. Jde o bezprecedentní výraz vůle národů po celém světě respektovat právo každého člověka na jeho důstojnost. Nejde tolik o pouhý dokument, v kterém se něco píše a který se často cituje, ale o to co reprezentuje - a tím je světové odhodlání zastávat se každého, pouze proto, že to je člověk. Za tímto přijetím stojí lidé, kteří byli vedeni stejnými motivy jako členové Amnesty International (AI). Proto má smysl tento počin oslavovat, a to s uznáním a se snahou o pochopení jeho odkazu.

Naše místní skupina se rozhodla dát symbolicky přijetí Všeobecné deklarace dárek. A tím je tato kampaň, v níž bychom chtěli připomenout jedinečnou myšlenku lidských práv. Konkrétně bychom chtěli oslovit širokou veřejnost a především současné členy Amnesty, aby zkusili najít další ze svého okolí, kterým přijdou lidská práva důležitá. Zkuste někomu vysvětlit, proč právě Vy jste členem AI a třeba pak budete dva. Členství nespočívá v pouhém pravidelném příspěvku (i když je důležitý vzhledem k neutralitě AI a z toho plynoucí omezené možnosti financování), ale i v posílení hlasu AI při naší práci. Nejdůležitější je ale jistý osobní závázek - závázek nebýt lhostejný k porušování lidkých práv po celém světě.

Zkusme si dát vzájemný dárek. Zkusme získat pro myšlenku lidských práv každý jednoho člověka. Více znamená někdy více.

A hlavně: Neslavte sami!

P.S. Aktivita AI stojí a padá s dobrovolníky a jejich nadšením. Tato kampaň je příkladem jejich práce.

 - Vaše Pražská úterní skupina AIČR

Amnesty International

Amnesty International (AI) usiluje o dodržování lidských práv po celém světě.

AI je dobrovolným sdružením lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv kdekoli na světě a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se jednotlivých obětí bezpráví a usilují o systémové změny. Obrací se na vlády, mezinárodní instituce, ozbrojené politické skupiny, soukromé společnosti a další nestátní aktéry. Základem práce AI je spolehlivý výzkum.

Nezávislost a nestrannost

AI je nezávislá na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu či náboženství. Nepodporuje ani nestojí v opozici vůči žádné vládě ani politickému systému, nepodporuje ani neoponuje názorům obětí, jejichž práva se snaží chránit. Zaměřuje se pouze na nestrannou ochranu lidských práv.

AI má po celém světě rozmanitou sít členů a sympatizantů. V současné době má více než 2,2 milionu členů, sponzorů a pravidelných přispěvatelů z více než 150 zemí a regionů světa. Přestože pocházejí z různých prostředí a mají často odlišná politická a náboženská přesvědčení, jsou jednotní ve svém odhodlání pracovat pro svět, kde může každý požívat lidská práva.

Demokracie a financování

AI je demokratické a samostatné hnutí. Nejdůležitější strategická rozhodnutí přijímá Mezinárodní rada, která je tvořena zástupci ze všech národních sekcí.

Financování hnutí závisí především na národních sekcích a místních dobrovolnických skupinách AI. AI pro svou činnost, která spočívá ve vyšetřování situace lidských práv a vedení kampaní proti jejich porušování, nevyhledává ani nepřijímá finanční pomoc od vlád.

Fakta a čísla - práce AI

Posláním Amnesty International (AI) je monitorovat stav lidských práv ve světě a bojovat za jejich dodržování. AI je ve své podstatě globální komunitou ochránců lidských práv, založenou na principu mezinárodní solidarity, efektivní a rychlé pomoci pro jednotlivce, zájmu o všechna místa na světě, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv, nestrannosti a nezávislosti, demokracii a vzájemném respektu.

AI vznikla v roce 1961 jako spontánní reakce veřejnosti na novinový článek britského právníka Petera Benensona s názvem „Zapomenutí vězni“. Článek čtenáře vyzval, aby se pokojným způsobem zasazovali o propuštění tisíců lidí vězněných po celém světě pro jejich politické nebo náboženské přesvědčení.

Mezi cíle AI patří zejména:

  • Propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny bez rozdílu
  • Zrušení trestu smrti a zastavení mučení
  • Vymýcení nerovnoprávnosti a diskriminace
  • Ochrana uprchlíků a migrantů
  • Zastavení násilí na ženách
  • Ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech

 

Více se dozvíte na www.amnesty.cz

Small Places Tour

Před 60 lety přijal svět, otřesený utrpením 2. světové války, přelomový dokument - Všeobecnou deklaraci lidských práv. Ta je založena na přesvědčení, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Pro miliony lidí však text deklarace i dnes zůstává nenaplněným slibem.

Práva náleží každému z nás a každý má za ně odpovědnost. Jejich význam začíná „na malých místech, blízko domova“. Právě proto se Amnesty International během 60. výročí přijetí deklarace rozhodla připomenout, že každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se slib lidských práv stal skutečností.Hudebníci a kapely z celého světa podporují hnutí za dodržování lidských práv prakticky od jeho vzniku. Mohou tak posluchače inspirovat, apelovat na veřejné mínění, přimět k zamyšlení. V letošním roce hudebník Peter Gabriel propojil lidská práva s projektem Small Places Tour, ke kterému se dosud připojili například R.E.M., The Edge z U2, Glen Hansard a Markéta Irglová, Joan Baez, Alanis Morissette a stovky dalších.

 

Small Places Tour logo

Vyhledávání

Pražská úterní skupina, Amnesty International Česká republika, o.s.